اولین مسیر دوچرخه سواری خورشیدی بیش از حد انتظار انرژی تولید می کند