کری: خواهان کسب توافق هسته‌ای مناسب در مورد برنامه هسته‌ای ایران هستیم