ارتقای فرهنگ مالیاتی بدون توجه به آموزش و پرورش ناکارآمد است