کارمند آشنا به زبان آلمانی و تایپ در دارالترجمه گرامیان در تهران