مقررات برای متصديان كافي نت ها/ الزام برای ثبت مشخصات کاربران