همایش ملی تئاتر دینی در خراسان شمالی برگزار می شود