نتیجه پایش شاخصهای ارتباطی کشور/ دسترسی ۳۸درصدی به اینترنت