دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی تا مهرماه با مدرک این دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند