دوری از گناه و معصیت در گرو ضرورت شناسایی عوامل گناه است