داستان کوتاه:آيا به شما برنمي خورد، به سراغ يک دکتر يهودي بروم؟!