صالحی: عمر دوباره گرفتم/ معجزه وار از این اتفاق عبور کردم