تهیه دارو، کابوسی برای بیماران پیوند کلیه در نوشهر