ستاره ای که اگر دایی نمیدید شاید الان برای پرسپولیس نمی درخشید