(تصاویر) تجمع اعتراض‌آمیز کارکنان سازمان محیط زیست