افزايش حدود 100 درصدي کمکهاي خوزستانيها به نيازمندان