ایجاد 100 شبکه طرح بسیج همگام با منابع طبیعی در سال 94/ایلام کرمانشاه گیلان لرستان و مازندان استان‌های