جهاد کشاورزی حامی کود شیمیایی است!/هیچ عزمی برای حمایت از کشاورز وجود ندارد