پیش بینی اوپک در مورد میزان تقاضا برای نفت در سال 2015 افزایش یافت