تصاویر منتشر نشده از زندگی ابوبکر بغدادی، خلیفه داعش