مدیر مرکز کرمان شناسی: کرمانی ها در حفظ آثار و اسناد دوگانه عمل کردند