سردار جزایری : عربستان و آمریکا دست از ایجاد مزاحمت برای کشتی حامل کمک های بشردوستانه ایران بردارند