آزادی پسر پزشک پرسپولیس از دست گروگانگیران با کمک رویانیان