دو سوم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی زنجان به سرمایه‌گذاران غیر‌بومی اختصاص دارد