۷۰برنامه برای سالروز آزادسازی خرمشهر درکرمان در نظر گرفته شده است