حرم مطهر ائمه معصومین محل تجمع و نماد وحدت شیعیان است