هرگونه تعرض به کشتی ایرانی منطقه را به آتش خواهد کشاند