گزارش تصویری// دومین دوره مسابقات کشوری پل ماکارونی در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند