انتفاع یک آنومالی آهن به خط دوم انتقال آب یزد اختصاص یابد