خشت نیمه پخته 4500 ساله در تپه طالب خان زابل کشف شد