از عدم حضور استاندار کرمان تا حضور سرزده امام جمعه