تعرض به کشتی کمک‎های ایرانی منطقه را به آتش می‎کشاند