سودي: رويانيان در تمام مدت گروگان گرفتن پسرم کنارم بود