نهمین نمایشگاه طلا وجواهر اصفهان با شعار همدلی وهمزبانی افتتاح شد