افتخاری دیگر برای پدیده ایرانی،جهانبخش بهترین بازیکن جوپیلر لیگ شد+تصاویر