بیماری قلبی عامل اول مرگ در کشور/تحرک و تغذیه صحیح راه پیشگیری از آن