خدمت رسانی به مردم در فاصله کمتر و با کیفیت مطلوب تر انجام شود