از عملکرد بازیکنانم راضی هستم/لیاقت صعود به مرحله بعد را داشتیم