«مهدی یراحی» خرداد ماه «مثل مجسمه» را منتشر خواهد کرد.