استخدام مکانیک صنعتی در یک شرکت فعال مواد شیمیایی واقع در استان قزوین