فرماندار بوکان: اعتماد بین دولت و ملت موجب ترقی جامعه می شود