تعاونیها رفیق بخش خصوصی هستند/ پیشنهاد استفاده از ظرفیت بخش تعاون