انصاری: نیازی به طرح سه فوریتی درباره مذاکرات نیست