بهزادی:حال همه ما خوب است اما تو باور نکن/فوتبال رو ندارد،نمی شود برنده دربی را پیش بینی کرد