عرضه کتاب «جنبش انصارالله یمن» در نمایشگاه کتاب تهران