مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوبشرق: سند معاصر ما شهدا هستند