کوبا و آمریکا سفیران خود را پس از 29 می معرفی می کنند