عيادت دکتر روحاني از رييس سازمان انرژي اتمي در بيمارستان