همکاری شهرداری تهران و وزارت بهداشت در حوزه اورژانس