توهین عمران زاده به پرسپولیسی ها: بچه ها کری خوانی ندارند!