رویانیان: وظیفه ام بود، باید از کل نیروی پلیس تشکر کرد